Nieuwe informatie op het dashboard ‘Waarstaatjegemeente.nl’

De stapelingsmonitor van KING is geactualiseerd. Deze monitor maakt inzichtelijk of er samenloop is van regelingen voor een inwoner. Ofwel de monitor laat zien welke inwoners bijvoorbeeld regelingen ‘stapelen’, zoals het ontvangen van een uitkering, vervoersondersteuning via de WMO en opvoedondersteuning via het CJG.

Wat kunnen gemeenten doen met deze informatie?

Het samenvallen (stapelen) van het gebruik van regelingen en voorzieningen binnen huishoudens kan bruikbare aanknopingspunten bieden voor het gemeentelijke beleid.  Niet alleen doordat er inzicht ontstaat in de mate waarin de inwoners van overheidswege ondersteuning ontvangen, maar ook in hoeveel huishoudens er sprake kan zijn van meervoudige problematiek.
Omdat de gegevens uitgesplitst zijn naar de gemeentelijke wijkenindeling, kan een gemeente nagaan welke uitdagingen in de gemeente en in de verschillende wijken dominant zijn.

Hoe is deze informatie tot stand gekomen?

Het CBS heeft een koppeling gemaakt van registraties van diverse partijen als het CAK, UWV, DUO en Bureaus Jeugdzorg. Per persoon of ‘huishoudlid’ is bekeken of deze ergens in 2012 gebruik heeft gemaakt van een voorziening of regeling of hiervoor een indicatie heeft gekregen. Dit is de tweede keer dat het CBS deze informatie oplevert.

Wat kun je in MensCentraal met deze informatie?

In de stapelingsinformatie is op te zoeken om welke inwoners het gaat. In MensCentraal kan vervolgens nagegaan worden welke casemanagers bij deze inwoners horen. Met deze casemanagers kan vervolgens afgestemd worden of er een integraal plan van aanpak opgesteld moet worden. Dit integrale plan komt in MensCentraal te staan en is voor de betrokken casemanagers te monitoren. Zo worden dubbelingen in registratie voorkomen en is iedereen op de hoogte.

Veel MensCentraal gemeenten tonen op hun klantinformatiepagina gegevens uit landelijke bronnen en lokale bronnen. Lokale bronnen zijn bijvoorbeeld gegevens van de afdeling Leerplicht of de afdeling Schuldhulpverlening. De gegevens die op de klantinformatiepagina laat zien of er dienstverlening loopt bij een afdeling en zo ja, met wie je contact op kan nemen voor meer informatie.

Wat is waarstaat jegemeente

Op deze site heeft u de mogelijkheid om uw eigen dashboard in te zien met lokale cijfers over uw gemeente. Gegevens van verschillende bronnen, zoals CBS, GGD en de burgerpeiling, maar ook vanuit uw eigen gemeente aangeleverde data worden geïntegreerd.  Een dashboard waarop u de cijfers in één overzicht ziet. Zie www.waarstaatjegemeente.nl