Over de NVSI

Wie we zijn
en wat we doen

De Nederlandse Vereniging

van Sociale Innovatie

Hoe krijgen we voor elkaar dat meerdere organisaties die hulp en ondersteuning bieden aan hetzelfde gezin hun kennis en inzichten goed en eenvoudig kunnen uitwisselen? Hoe voorkomen we dat geldzorgen uitgroeien tot problematische schulden? Hoe zorgen we dat deeltijd werken loont voor mensen met een uitkering?

Complexe maatschappelijke kwesties die vragen om dwarse oplossingen en échte, toepasbare innovatie. En om tot die innovatieve oplossingen te komen, is samenwerking noodzakelijk. Een samenwerking van partijen die zich dagelijks met deze vraagstukken bezighouden: gemeenten, sociaal ondernemers, ontwikkelaars, overheidsinstellingen, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten.

De NVSI verbindt gemeenten die samen willen
werken aan innovatie in het
sociaal domein

De NVSI inspireert door het verbinden van gemeenten met private partners om frisse nieuwe oplossingen te vinden voor de grote sociale vraagstukken.

Door co-creatie met meerdere gemeenten en private partners gaan we op zoek naar radicaal andere inzichten om tot nieuwe oplossingen te komen.

Innoveren doe je samen. Samen met de leden zijn actuele vraagstukken benoemt. Als meerdere gemeenten aan de slag willen worden zij door de NVSI ondersteund.

We beheren door te ondersteunen bij de inkoop en aanbesteding, de ontwikkelde tool te borgen en door te ontwikkelen en daarbij nieuwe gemeenten uit te nodigen mee te doen.

De voordelen van de NVSI?

Verbinden

Wanneer gemeenten samen werken rond een product of dienst, biedt de NVSI een platform om samen te overleggen en gezamenlijk regie te voeren over de innovatie. De NVSI verbindt zo ontwikkelaars en gebruikers van een oplossing met elkaar.

Inbesteding

Wanneer gemeenten en organisaties samen een product of dienst ontwikkelen vanuit de NVSI, worden zij samen eigenaar van het eindresultaat. Wanneer een lid van de vereniging een innovatie wil inzetten die (gedeeld) eigendom is van de vereniging, geldt dit als inbesteding.

Lid worden van of deelnemen aan de NVSI?

Via lidmaatschap als gemeent/publieke organisatie.

*Organisaties kunnen zich als lid aanmelden. De leden van de NVSI hebben onlangs in een ledenvergadering verkondigd dat lidmaatschap voor gemeenten te prefereren is, mede gezien het stemrecht en de voordelen die lidmaatschap met zich meebrengt in aanbestedingsprocedures.

Gemeenten worden lid van de NVSI via een College besluit, conform Gemeentewet artikel 160-lid 2.

Via een persoonlijke aanmelding als participant, die als contactpersoon namens de gemeente/publieke organisatie betrokken is bij NVSI. De gemeente/ publieke organisatie zelf is dan geen lid van de vereniging, maar kan dan via de participant een rol vervullen in en invloed uitoefenen op de uitvoerende werkzaamheden. Er is geen lidmaatschap met de vereniging aangegaan met de daarbij behorende rechten en plichten.

De CAB bestaat uit functioneel beheerders van diverse deelnemende gemeenten.

Zij bespreken binnengekomen wijzigingsverzoeken en verbeterpunten voor de ICT-oplossingen van de NVSI. Iedere gemeente die lid is van de NVSI kan zich aansluiten bij het CAB. MensCentraal en Toolkit e-formulieren hebben ieder hun eigen CAB. De CAB voor MensCentraal komt vier keer per jaar bij elkaar en de CAB voor de Toolkit e-formulieren twee keer per jaar.

Het CAB valideert de binnengekomen verzoeken op basis van de volgende punten:

 • Past het wijzigingsverzoek binnen het concept van de ICT-oplossing?
 • Is het wijzigingsverzoek generiek (niet gemeente specifiek)?
 • Is deze applicatie de juiste plek om het probleem op te lossen of zou de oplossing eerder gevonden moeten worden in de samenwerking/werkprocessen/etc.?

Vervolgens worden de meldingen door het CAB geprioriteerd. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • In welke mate wordt het dagelijks gebruik van de applicatie door het verzoek verhinderd?
 • Hoeveel capaciteit kost het oplossen van het verzoek?
 • Hoeveel gebruikers hebben baat bij het oplossen van het verzoek?

Regiegroepen en werkgroepen

De NVSI verbindt gemeenten die samen willen werken aan innovatie in het sociaal domein. De NVSI inspireert door het verbinden van gemeenten met private partners om frisse nieuwe oplossingen te vinden voor de grote sociale vraagstukken. Door co-creatie met meerdere gemeenten en private partners gaan we op zoek naar radicaal andere inzichten om tot nieuwe oplossingen te komen. Innoveren doe je samen. Samen met de leden zijn actuele vraagstukken benoemd. Als meerdere gemeenten aan de slag willen worden zij door de NVSI ondersteund. We beheren door te ondersteunen bij de inkoop en aanbesteding, de ontwikkelde tool te borgen en door te ontwikkelen en daarbij nieuwe gemeenten uit te nodigen mee te doen.
De NVSI faciliteert het contact en overleg met deelnemende gemeenten en de private partners.

De NVSI verbindt gemeenten die een gezamenlijk belang hebben bij een innovatie. Dat kan zijn bij de ontwikkeling ervan of bij het in beheer nemen van een bestaande innovatie, die door meerdere gemeenten gebruikt wordt en waarbij gemeenten gezamenlijk willen optreden. Voor de NVSI is dus altijd leidend dat er gemeenten zijn die willen samenwerken. Iedere innovatie kent daarom een regiegroep.

Hierin wordt het eigenaarschap van de gemeenten geborgd en bepalen de samenwerkende gemeenten in principe samen welke ontwikkelingen gewenst zijn, wat de daarbij behorende kosten bedragen en hoe die verdeeld worden. De regiegroep adviseert vervolgens de NVSI m.b.t. benodigde begroting voor de innovatie en de financiële afdracht aan de NVSI (percentage van de omzet van de innovatie) als bijdrage aan de bedrijfsvoering.

Een regiegroep kan ook een werkgroep instellen die een bepaald onderwerp bespreken en tot een (functioneel) ontwerp of voorstel komen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de doorontwikkeling van een onderdeel van de innovatie of het opstellen van een gezamenlijke SLA.
Al deze overleggen faciliteert de NVSI in nauwe samenwerking met de private partner/leverancier en de betrokken gemeenten.

Taken en verantwoordelijkheid
In het kader van haar inhoudelijke leiding zorgt een regiegroep voor het:

 1. Onderkennen van de doorontwikkeling van innovatieve oplossingen waarvoor beleid naar uitvoering moet worden vertaald;
 2. Vertalen van sociale innovaties naar werkzaamheden voor de werkgroepen van de regiegroep.
 3. Borging inhoudelijke afspraken over de innovatieve oplossing tussen de Nederlandse Vereniging van Sociale Innovatie en gemeenten.
 4. Borging inhoudelijke afspraken over de innovatieve oplossing tussen de NVSI en de leverende partners.
 5. Inhoudelijk voorbereiden van afspraken tussen NVSI en leverende partners m.b.t. doorontwikkeling van de innovatieve oplossing.
 6. Inhoudelijke afstemming met partijen die een rol spelen bij bepaalde innovaties zoals ministeries, ZBO’s en ondersteunende organisaties als BKWI, Inlichtingenbureau en Logius.
 7. Toetsen van aanvragen voor nieuwe functionaliteit van innovatieve oplossingen door gemeenten.
 8. De regiegroep vergadert op basis van een door de regiegroep vast te stellen schema.
 9. De regiegroep staat onder leiding van een door de leden van de regiegroep gekozen voorzitter
 10. De voorzitter van de regiegroep rapporteert door middel van verslagen van de bijeenkomsten van de regiegroep aan het bestuur.
 11. De regiegroep kan leverende partners uitnodigen voor haar vergaderingen.

Voor de doorontwikkeling van een innovatieve oplossing kan er een innovatiekas worden gevormd doormiddel van een jaarlijkse of een eenmalige bijdrage van de gebruikers van de innovatieve oplossing. De regiegroep beheert de innovatiekas.

De regiegroep legt voorstellen voor doorontwikkeling van een innovatieve oplossing, inclusief de financiële dekking daarvan, ter accordering voor aan het bestuur.

Jellemiek Zock

Voorzitter

Samen bereiken we meer dan alleen
Jaren werken bij gemeenten in het sociale domein heeft me gesterkt in deze overtuiging. Reden om in 2012 samen met het bestuur van DIVOSA de Nederlandse Vereniging van Sociale Innovatie op te richten.
De NVSI is gestart als platform waar gemeenten kennis uitwisselen en ideeën opdoen. Inmiddels heeft de NVSI zich ontwikkeld tot een vereniging die gemeenten en hun (private) partners ondersteunt bij de investering in innovatieve oplossingen voor sociale vraagstukken en de verdere ontwikkeling daarvan. De NVSI schept voorwaarden die het samen creëren bevorderen en maakt het makkelijker om de innovatieve oplossingen te borgen.
Sociale vraagstukken zullen blijven en nieuwe inzichten vragen om andere oplossingen.
Samen innoveren, creëren en continue ontwikkelen is daarom belangrijk.
Samen met de NVSI is het makkelijker en vooral leuker!

Ruud van den Tillaar

Penningmeester

Ruud is al meer dan 25 jaar werkzaam in het sociaal domein. Hij is zijn carrière begonnen bij de sociale dienst in Weert. Al snel was hij directeur van de sector Sociale Zaken in de gemeente Weert om vervolgens als directeur aan de slag te gaan bij Inter Gemeentelijke Sociale Dienst Optimisd. Van daar uit heeft hij de omslag gemaakt naar de schuldhulpverlening en hij is momenteel Algemeen Directeur van de Kredietbank Limburg. Hij vervult een aantal bestuursfuncties die allemaal te maken hebben met het sociale domein. Zijn drijfveer is om continu het verschil te maken voor mensen die het minder hebben getroffen in de samenleving. Als je door slimme interventies mensen eerder of beter kunt helpen dan heb je hem al snel mee.

Hanne Overbeek

Bestuurslid

Hanne is politicoloog en al meer dan 20 jaar actief in het sociaal domein, met name werk en inkomen. Zij is altijd gericht op het verbeteren van de publieke dienstverlening voor mensen die deze nodig hebben. Innoveren hoort daar onlosmakelijk bij. Daarom is zij graag betrokken bij de NVSI

“Ik ben een liefhebber van het publiek domein, een verbinder, vernieuwer en een netwerker. Ik geloof heel erg dat publiek-private samenwerking kan leiden tot betere resultaten in het publiek domein omdat dan de sociaal maatschappelijke doelen van het publiek domein gecombineerd worden met de pragmatiek en ondernemerschap van het private domein. Dat nu is precies waar NVSI voor staat; het organiseren van innovatie, samen met haar publieke netwerk, in samenwerking met het private domein. De NVSI biedt zo een omgeving waar initiatieven kunnen ontstaan, groeien en bloeien. Vervolgens borgt zij de successen en stelt andere gemeenten in staat om aan te sluiten bij de succesvolle aanpakken. Ik denk dat gemeenten dit, bij de complexe opdracht waar zij voor staan, heel goed kunnen gebruiken”

Elone van Velthuijsen

Bestuurslid

‘Leven lang ontwikkelen! Onderwijs en sociaal domein slim samen in verbinding naar een betere positie voor iedereen.’

David van Maanen

Bestuurslid

David van Maanen werkt al ruim 20 jaar in het sociaal domein. Eerst vanuit consultancy rollen, de laatste jaren als directeur. Op dit moment is hij secretaris / algemeen directeur van de Sociale Dienst Drechtsteden (GR-Sociaal). Daarnaast is hij onder meer dagelijks bestuurslid bij Divosa. Het valt David op dat veel gemeenten voor de vele ontwikkelingen in dienstverlening en sociaal domein zelf het wiel aan het uitvinden zijn, terwijl er zoveel dezelfde en gemeenschappelijke knelpunten zijn. Goed dat onze vereniging een soort gemeenschappelijke afdeling R&D voor gemeenten kan zijn, om te zorgen dat we innovatief en in samenwerking met elkaar blijven vernieuwen!

Bas van Luxemburg

Adviseur

Bas is bestuurskundige en al meer dan 20 jaar actief in het sociaal domein. Innoveren zit in zijn genen en het adviseurschap bij de NVSI voelt dan ook als gegoten.

"Het mooie aan de NVSI is dat succesvolle publiek/private innovaties door de komst van de NVSI echt gedeeld en duurzaam ingezet worden. De NVSI biedt het huisje om een innovatie die voor andere overheden ook geschikt is in onder te brengen. Tegelijkertijd is het ook een dynamisch platform om gezamenlijk vraagstukken om te zetten in ideeën, en ideeën in werkende oplossingen. Als adviseur mogen meewerken aan het bedenken en maken van sociaal maatschappelijke innovaties is vaak echt een feestje"

Marcel van Druenen

Adviseur

Marcel verkent en verbindt. Hij kijkt naar innovaties met een bedrijfskundige blik. Zoekt constructief naar mogelijkheden voor samenwerking rond innovaties. Wil graag bijdragen aan oplossing van maatschappelijke vraagstukken. En aan de waardering voor vakmanschap in de uitvoering natuurlijk.

Lost Lemon

Lost Lemon is de leverend partner van de NVSI. Samen met de NVSI organiseren zij het beheer van MensCentraal en de Toolkit e-formulieren. Lost Lemon is hierbij verantwoordelijk voor de uitvoer van het beheer en de doorontwikkeling van de ICT-oplossingen.

Divosa

Divosa is een participerend partner van de NVSI. We zijn de vereniging van gemeentelijke directeuren en leidinggevenden in het sociaal domein. In alles wat wij doen, is de toegevoegde waarde voor leden en hun medewerkers leidend. We ondersteunen, verbinden en behartigen hun belangen bij het Rijk. Met leden delen we kennis, leren we van elkaar en ontwikkelen we netwerken. Zo willen we de uitvoeringspraktijk in het sociaal domein verbeteren.

Missie

Innoveren is onmisbaar om frisse nieuwe oplossingen te vinden voor de grote sociale vraagstukken zoals armoede, schulden, integratie en regie rondom gezinnen. Innoveren vraagt om creativiteit en het werken met een diverse groep mensen om tot radicaal andere inzichten te komen. Dat vraagt om het betrekken van meerdere gemeenten en nieuwe -private- partners. Want innoveren doe je samen.

Visie

Daarom zijn wij er; de Nederlandse Vereniging van Sociale Innovatie (NVSI). Wij organiseren hèt platform waar overheden, samen met nieuwe (private) partners, kunnen samenwerken aan het uitwisselen van kennis en ideeën en het creëren van nieuwe oplossingen. De NVSI organiseert de voorwaarden die nodig zijn voor succes: inspiratie en ondersteuning, verbinden met partners met nieuwe ideeën, expertise en technieken, de samenwerking op inkoop en aanbesteding en borging en doorontwikkeling. En tot slot de verspreiding naar meer gemeenten en duurzame financiering.