Professionals hebben vrij snel in de gaten als een situatie thuis voor het kind niet veilig is. Het zogenaamde ‘onderbuikgevoel’
zet alle seinen op rood. De LIRIK (Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid) is een checklist om dit onderbuikgevoel te duiden.

Waarvoor wordt het LIRIK formulier gebruikt?

Het LIRIK formulier is bedoeld om een vermoeden van kindermishandeling of een andere onveilige opvoedingssituatie te onderkennen
en het risico op kindermishandeling in de nabije toekomst in te schatten. De professional vult de LIRIK in met de informatie die hij
verzamelt in een gesprek met de ouders, het kind of andere betrokkenen.

Een jeugd- en gezinscoach van de gemeente Alkmaar over het gebruik:

‘Met LIRIK kan ik als professional zowel de sterke kanten van het gezin als de zorgen tegen elkaar af wegen. Het voorkomt dat ik me
alleen maar focus op de zwakke kanten in het gezin. Het is een risico taxatie instrument wat me helpt mijn onderbuik gevoel in
kaart te brengen en wat ik zonder ouders zelf invul. De checklist helpt me door gestructureerd alle facetten langs te lopen en te
komen tot een beslissing. Ik kan zo beter onderbouwd het gesprek aan met ouders en kind. Door de ouders mee te nemen in de
afwegingen, begrijpen ze beter hoe een beslissing tot stand komt. En, nog belangrijker, wat de aangrijpingspunten zijn om de
situatie thuis te verbeteren.’

Hoe wordt het LIRIK formulier in MensCentraal gebruikt?

Gemeenten kunnen het LIRIK formulier op verschillende manieren inzetten in hun werkprocessen:

  • Als digitaal formulier dat externe professionals invullen en versturen aan de gemeente of CJG.
  • Als instrument dat professionals tussentijds kunnen invullen en toevoegen aan het digitale dossier.

In MensCentraal zijn nog andere instrumenten opgenomen, te weten de Zelfredzaamheidsmatrix, de CFRA (California Family Risk Assesment),
de participatieladder, klanttevredenheidsvragenlijsten.

Wilt u meer informatie over deze instrumenten? Neem contact op met uw gemeentecoach