De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties zette in de kamerbrief van april 2015 de belangrijkse transformatie opgaven op een rij. Ongetwijfeld zijn nog niet alle transitie-taken afgerond. Maar het is wel van belang om de vernieuwing, ofwel de transformatie, daadwerkelijk te gaan realiseren. In de bijlage vind u de kamerbrief.

Welke transformatie-opgaven gaat het om?

1. Meer maatwerk

2. Minder escalatie naar eerstelijns- en de tweedelijnszorg en ondersteuning

3. Betere preventie

4. Minder zorgen, meer stimuleren

5. Meer sturen op effectiviteit en efficiëntie

6. Meer integraliteit

 

Welke vraagstukken spelen binnen deze transformatie opgaven op lokaal niveau?

  • Integraal werken: Gemeenten zetten wijkteams op om integraal te werken. Maatschapelijke Kosten Baten Analyses (MKBA’s) gaan de komende jaren uitwijzen of deze werkwijze leidt tot meer efficiency en preventie.
  • Gemeenten als samenwerkingspartner: Het werken op verschillende niveaus (met de burger, in de wijk, in de regio) en in verschillende verbanden brengt diverse vraagstukken met zich mee.
  • Vernieuwing in de zorg en ondersteuning: In de zorg gaat het dan om het stimuleren van de ‘right to challenge’ en naar ondersteuning van informele zorg. Rondom Jeugd gaat het o.a. om een verbinding tussen passend onderwijs en zorg.
  • Wonen en zorg: Zorgaanbieders, woningcorporaties en zorgkantoren zoeken meer en meer de afstemming als het gaat over een de mogelijkheden om mensen langer zelfstandig te laten wonen.
  • Vernieuwing in de begeleiding naar werk: Hierbij gaat het om een betere overgang vanuit onderwijs naar de arbeidsmarkt. Voor wijkteams vormt werk een belangrijk onderdeel van het integrale plan van aanpak.
  • Burgerkracht in het sociaal domein: Hoe stimuleer je burgerinitiatieven en beperk je daarbij bureaucratische belemmeringen.
  • Integrale geschilbeslechting: Komen tot een meldpunt waar een burger terecht kan bij problemen met de wijze waarop zijn problematiek behandeld wordt.
  • Privacy: Bij integraal werkende gemeenten en instellingen zijn er implicaties voor gegevensuitwisseling en privacy.
  • Lokale verantwoording: Het belang van de horizontale verantwoording door colleges aan de gemeenteraden is toegenomen.

Kennisuitwisseling om de transformatie vorm te geven

Eind 2015 volgt een overzicht van de resultaten van diverse initiatieven om te leren van elkaar.