030 - 23 32 337 - info@nvsi.nl

Gezinnen & wijken

You are here

MensCentraal verbindt Onderwijs en Justitie

Onderwijs en justitie hebben deels dezelfde jongeren met zorgwekkend gedrag in beeld, maar weten dat vaak niet van elkaar. Er is er nog weinig afstemming. Terwijl de aanpak van risicojeugd, jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen gebaat is bij samenwerking tussen scholen, gemeenten en de justitiële keten. Hoe werkt u aan een effectieve verbinding? Het Nederlands JeugdInstituut (NJI) kwam met een samengesteld gezelschap uit het onderwijs, politie en de justitiële keten tot praktische handvatten. MensCentraal kan hier bij ondersteunen.

Nieuwe versie stapelingsmonitor op ‘Waarstaatjegemeente.nl’

Nieuwe informatie op het dashboard ‘Waarstaatjegemeente.nl’

De stapelingsmonitor van KING is geactualiseerd. Deze monitor maakt inzichtelijk of er samenloop is van regelingen voor een inwoner. Ofwel de monitor laat zien welke inwoners bijvoorbeeld regelingen ‘stapelen’, zoals het ontvangen van een uitkering, vervoersondersteuning via de WMO en opvoedondersteuning via het CJG.

Wat kunnen gemeenten doen met deze informatie?

In de schijnwerpers: de Helpdesk van MensCentraal

In de schijnwerpers: de Helpdesk van MensCentraal

Werkwijzer Integrale dienstverlening in het sociaal domein

Hoe betrek je re-integratie bij de wijkaanpak? Hoe kan ICT wijkteams ondersteunen en de resultaten van hun inzet zichtbaar maken? Welke informatie mogen ketenpartners delen? Wat verwachten gemeenten van hun professionals en klanten? Dit zijn vragen die aan de orde kwamen in het pilotproject Waarom moeilijk doen, als het samen kan? Divosa werkte hierin samen met Lost Lemon, NVSI en Movisie. Deze werkwijzer legt de lessen uit dit project vast.

Download
Werkwijzer Integrale dienstverlening in het sociaal domein (pdf, 548 KB)

Thema's

• Participatiewet
• Samenhang 3 decentralisaties
• Sociale wijkteams en Werk en inkomen

Korte samenvatting
De deelnemende gemeenten implementeerden een integrale aanpak van het sociaal domein met de focus op werk. Bij de pilots kwamen onderwerpen aan bod als werk en participatie in de sociale (wijk)teams, het bevorderen van zelfredzaamheid van klanten en professionals, het ondersteunende informatiesysteem MensCentraal, privacy en regels voor gegevensuitwisseling en het meten van de effectiviteit van de aanpak. Daarover zijn ondersteunende masterclasses met experts georganiseerd.

De Werkwijzer Integrale dienstverlening in het sociaal domein bundelt inzichten van experts en praktijkervaringen en tips van de gemeenten uit dit project Deze werkwijzer is bedoeld voor iedereen die werkt met sociale (wijk)teams of dat van plan is: beleidsmedewerkers, (informatie)managers en professionals bij de gemeente en ketenpartners op het gebied van schuldhulp, Wmo, (jeugd)zorg, veiligheid en werk en inkomen.

Deze werkwijzer is een onderdeel van het Programma Vakmanschap 2014 van de VNG en Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van dit programma is het versterken en stimuleren van methodisch werken binnen de sociale zekerheid.

Pagina's
35

Uitgave
Divosa, december 2014

Heeft u de optimale aanpak in uw (sociale) wijkteam? Doe de test.

Het ministerie van BZK heeft in samenwerking met economisch adviesbureau LPBL een tool ontwikkeld waarmee gemeenten de kosten en baten van de aanpak van het sociaal (wijk) team in beeld kunnen brengen. De tool laat zien welke factoren invloed hebben op de kosten en baten. LPBL heeft deze tool bij 40 gemeenten ingezet en doorontwikkeld. Het laat zien in hoeverre uw (sociale) wijkteams de potentie hebben om beter en goedkoper te werken. In de volgende animatie ziet u een uitleg van de tool.

Maak met LIRIK een juiste inschatting van de veiligheid thuis

Professionals hebben vrij snel in de gaten als een situatie thuis voor het kind niet veilig is. Het zogenaamde ‘onderbuikgevoel’ 
zet alle seinen op rood. De LIRIK (Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid) is een checklist om dit onderbuikgevoel te duiden.


Waarvoor wordt het LIRIK formulier gebruikt?

Rekenkamer Metropool Amsterdam maakt tussenbalans op van aanpak Jeugd in Zaanstad

Zaanstad startte al in 2012 de voorbereiding op het nieuwe jeugdstelsel. Als koplopergemeente heeft Zaanstad zo waardevolle ervaringen opgedaan bij het inrichten van de wijkgerichte jeugdhulpverlening en het samenwerken daarbij met ketenpartners. De Rekenkamer Metropool Amsterdam maakt in haar rapport “Transformatie zorg voor de jeugd. Voorbereiding en oefening in Zaanstad” een tussenbalans op. Deze rapportage bevat aanbevelingen die voor andere gemeenten een handige checklist zijn om naast de eigen aanpak te houden.

Checklist voor aanpak Jeugd

Grip op zelfredzaamheid: MensCentraal als applicatie voor Toegang & Casusregie

Vanaf 1 januari 2015 zijn de Rotterdamse Vraagwijzers en de Wijkteams een feit: 14 Vraagwijzers en 42 Integrale wijkteams gaan aan de slag om de decentralisaties van AWBZ, Jeugdwet en Participatiewet invulling te geven.

MensCentraal is de applicatie die de professionals daarbij gaat ondersteunen. De applicatie helpt bij het analyseren van de situatie van de klant en het opzetten van een ondersteuningsplan, en biedt overzicht voor die situaties waarbij binnen een gezin of bij een cliënt meerdere partijen actief zijn.

Joel Smit, projectleider, aan het woord over de keuze voor MensCentraal en het traject tot 1 januari 2015

De keuze is niet zomaar op MensCentraal gevallen. Dit najaar zijn collega’s in workshops uitgevraagd naar de functionaliteiten die de applicatie moet bezitten om optimale ondersteuning in het proces te verlenen. Op basis daarvan zijn een aantal leveranciers uitgenodigd om de mogelijkheden van hun applicaties te laten zien. Hierbij is specifiek gekeken naar applicaties die al gebruikt werden binnen MO, om bij de uiteindelijke implementatie tijd te kunnen besparen. MensCentraal bleek het beste te passen bij de wijze waarop de Vraagwijzers en Wijkteams gaan opereren. Belangrijke voordelen van MensCentraal zijn het feit dat veel systemen (van bijvoorbeeld de backoffice) kunnen koppelen met de applicatie en dat er ongeveer 50 gemeenten zijn die er al gebruik van maken.

We hebben gezocht naar een flexibele applicatie die we met relatief weinig moeite en in relatief korte tijd geschikt kunnen maken voor Vraagwijzers en Wijkteams, met een leverancier die met ons meedenkt en ons helpt te profiteren van de ervaringen die andere gemeenten met de applicatie hebben. Dat biedt MensCentraal!

In oktober tekende we het contract met Lost Lemon, de leverancier van MensCentraal, om de applicatie vanaf 1 januari 2015 te gaan gebruiken. We benadrukken dat dit een tijdelijke oplossing is. In de loop van 2015 wordt besloten op welke manier en met welke applicatie álle onderdelen van MO kunnen worden samengebracht. Oktober en november stonden in het teken van de implementatie: De applicatie is via een aantal workshops met toekomstige gebruikers zoveel mogelijk passend gemaakt en vervolgens met behulp van een groot aantal casussen getest. Op dit moment zijn de gebruikerstrainingen in volle gang. Iedereen zal begrijpen dat de tijd kort is, maar er wordt door alle betrokkenen keihard gewerkt om te zorgen dat Vraagwijzers en Wijkteams 1 januari 2015 met de applicatie van start kunnen gaan.

De applicatie zal niet geheel klaar zijn op 1 januari, maar we zullen zorgen voor een goede basis die in 2015 verder ontwikkeld wordt. We zitten niet ruim in de tijd, dat weet iedereen. Maar we hebben een sterk gemotiveerd team, we merken dat de gebruikers maximaal meedenken en hun agenda’s leegmaken om hun input te geven, en Lost Lemon geeft ons alle ondersteuning die we nodig hebben.

Aan de keukentafel inloggen op MensCentraal, op een iPad.

Inwoners van de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest kunnen bij Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) IJmond terecht voor al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Zij zijn er voor ouders, opvoeders, kinderen én jongeren. Mensen kunnen binnenlopen op één van de CJG inlooppunten óf de coaches komen bij de mensen thuis voor een gesprek of hulp.

Omdat de CJG coaches veel onderweg zijn, werken zij grotendeels via iPads. Daarom willen zij graag, ongeacht hun werklocatie, via één kanaal snel en veilig informatie kunnen uitwisselen. CJG IJmond zocht samen met de NVSI naar een oplossing. Sinds september 2014 werken alle coaches van CJG IJmond met MensCentraal via hun iPad, waar en wanneer ze maar willen.

Deze nieuwe vorm van werken noemen wij mobiel werken. Met mobiel werken kunt u op elke willekeurige locatie, met een laptop, tablet of zelfs smartphone inloggen op MensCentraal. U heeft hiervoor een werkende internetverbinding, VPN clientprogramma én een persoonlijk VPN client account nodig om mobiel te kunnen werken. Dit kunnen wij voor u of uw gehele organisatie realiseren.

VPN staat voor Virtueel Privaat Netwerk. Een VPN zorgt ervoor dat een laptop, tablet of smartphone die zich op een plek bevindt zonder beveiligd netwerk, toch een veilige verbinding met MensCentraal tot stand kan brengen. Het is alsof het apparaat binnen beveiligde kantoormuren staat en hierdoor toegang heeft tot MensCentraal.

We wensen CJG IJmond veel succes! En we horen volgende maand graag de eerste bevindingen, zodat we deze kunnen delen met de andere NVSI leden.

CJG’s in Zuid-Kennemerland gebruiken één registratiesysteem

Eind 2011 startte de regio Zuid-Kennemerland het RSA-project ‘Registratiesysteem Centra voor Jeugd en Gezin’. Inmiddels werken alle CJG’s in de regio met het registratiesysteem MensCentraal en kijken de gemeenten en betrokken partijen hoe het systeem aan andere systemen en werkwijzen kan worden gekoppeld. Marlou Delhez, projectleider implementatie MensCentraal voor gemeente Haarlem en Zandvoort, deelt haar ervaringen.

Klik hier voor het gehele interview op de website van WMO en wonen Noord-Holland!