030 - 23 32 337 - info@nvsi.nl

Jeugd

You are here

Aansluiting MensCentraal op GGK in testfase

Wat is er al gebeurd?

MensCentraal verbindt Onderwijs en Justitie

Onderwijs en justitie hebben deels dezelfde jongeren met zorgwekkend gedrag in beeld, maar weten dat vaak niet van elkaar. Er is er nog weinig afstemming. Terwijl de aanpak van risicojeugd, jeugdcriminaliteit en jeugdgroepen gebaat is bij samenwerking tussen scholen, gemeenten en de justitiële keten. Hoe werkt u aan een effectieve verbinding? Het Nederlands JeugdInstituut (NJI) kwam met een samengesteld gezelschap uit het onderwijs, politie en de justitiële keten tot praktische handvatten. MensCentraal kan hier bij ondersteunen.

Wat doe je in MensCentraal met een melding CORV?

Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten aangesloten op CORV. Met CORV wordt de berichtenstroom gedigitaliseerd en gestandaardiseerd tussen partijen in de justitiële jeugdketen, waaronder gemeenten. Gemeenten krijgen nu melding als er zorgen zijn rondom een gezin of kunnen zelf een verzoek tot onderzoek doen bij de Raad voor de Kinderbescherming. Maar wat doe je vervolgens na de melding?

Wat doe je in MensCentraal met een melding verkregen via CORV? 

Producten en Diensten Catalogus (PDC): Inlezen declaratieberichten iJW330 en iWMO303

In de Producten en Diensten Catalogus (PDC) kan het declaratiebericht met declaratiegegevens worden ingelezen. Het bericht is conform de EI-standaarden voor de zorgverzekeringssector en zorgt voor een helder overzicht van de declaratie.

De (zorg)leverancier stuurt op een overeengekomen periode een declaratiebericht naar de gemeente. Hiermee wordt de gemeente op de hoogte gesteld van de volgens contract geleverde zorg. Het declaratiebericht bevat gegevens van de klant en het te declareren bedrag over de uitgevoerde prestatie. 

Werkwijzer Integrale dienstverlening in het sociaal domein

Hoe betrek je re-integratie bij de wijkaanpak? Hoe kan ICT wijkteams ondersteunen en de resultaten van hun inzet zichtbaar maken? Welke informatie mogen ketenpartners delen? Wat verwachten gemeenten van hun professionals en klanten? Dit zijn vragen die aan de orde kwamen in het pilotproject Waarom moeilijk doen, als het samen kan? Divosa werkte hierin samen met Lost Lemon, NVSI en Movisie. Deze werkwijzer legt de lessen uit dit project vast.

Download
Werkwijzer Integrale dienstverlening in het sociaal domein (pdf, 548 KB)

Thema's

• Participatiewet
• Samenhang 3 decentralisaties
• Sociale wijkteams en Werk en inkomen

Korte samenvatting
De deelnemende gemeenten implementeerden een integrale aanpak van het sociaal domein met de focus op werk. Bij de pilots kwamen onderwerpen aan bod als werk en participatie in de sociale (wijk)teams, het bevorderen van zelfredzaamheid van klanten en professionals, het ondersteunende informatiesysteem MensCentraal, privacy en regels voor gegevensuitwisseling en het meten van de effectiviteit van de aanpak. Daarover zijn ondersteunende masterclasses met experts georganiseerd.

De Werkwijzer Integrale dienstverlening in het sociaal domein bundelt inzichten van experts en praktijkervaringen en tips van de gemeenten uit dit project Deze werkwijzer is bedoeld voor iedereen die werkt met sociale (wijk)teams of dat van plan is: beleidsmedewerkers, (informatie)managers en professionals bij de gemeente en ketenpartners op het gebied van schuldhulp, Wmo, (jeugd)zorg, veiligheid en werk en inkomen.

Deze werkwijzer is een onderdeel van het Programma Vakmanschap 2014 van de VNG en Divosa, mede gefinancierd door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het doel van dit programma is het versterken en stimuleren van methodisch werken binnen de sociale zekerheid.

Pagina's
35

Uitgave
Divosa, december 2014

Rekenkamer Metropool Amsterdam maakt tussenbalans op van aanpak Jeugd in Zaanstad

Zaanstad startte al in 2012 de voorbereiding op het nieuwe jeugdstelsel. Als koplopergemeente heeft Zaanstad zo waardevolle ervaringen opgedaan bij het inrichten van de wijkgerichte jeugdhulpverlening en het samenwerken daarbij met ketenpartners. De Rekenkamer Metropool Amsterdam maakt in haar rapport “Transformatie zorg voor de jeugd. Voorbereiding en oefening in Zaanstad” een tussenbalans op. Deze rapportage bevat aanbevelingen die voor andere gemeenten een handige checklist zijn om naast de eigen aanpak te houden.

Checklist voor aanpak Jeugd

Planning functionaliteiten in MensCentraal voor het eerste kwartaal

Voor de komende periode staat er veel op de ontwikkelagenda van MensCentraal. Zo is de aansluiting op het Gemeentelijk Gegevens Knooppunt (GGK) ingepland in dit kwartaal en breiden we de producten- en dienstencatalogus (PDC) uit. In dit bericht zetten we de ontwikkelingen op een rij.

We verwelkomen de BUCH gemeenten én Heerhugowaard bij de NVSI.

BUCH gemeenten is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo. Deze gemeenten zetten met behulp van sociale wijkteams in op integrale dienstverlening, verbetering van de klantprocessen rondom participatie, AWBZ en jeugd én vergroting van zelfredzaamheid. De wijkteam medewerkers krijgen hierbij, per januari 2015, ICT-ondersteuning van de Groepenmodule van MensCentraal.

Gemeente Heerhugowaard gaat MensCentraal inzetten in het KCC, CJG én de sociale wijkteams. Lost Lemon helpt de gemeente bij het vormgeven van de WMO en Participatie werkprocessen én ze zorgen vervolgens samen dat dit wordt vertaald naar de juiste ICT-ondersteuning.

 

Aan de keukentafel inloggen op MensCentraal, op een iPad.

Inwoners van de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest kunnen bij Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) IJmond terecht voor al hun vragen over opvoeden en opgroeien. Zij zijn er voor ouders, opvoeders, kinderen én jongeren. Mensen kunnen binnenlopen op één van de CJG inlooppunten óf de coaches komen bij de mensen thuis voor een gesprek of hulp.

Omdat de CJG coaches veel onderweg zijn, werken zij grotendeels via iPads. Daarom willen zij graag, ongeacht hun werklocatie, via één kanaal snel en veilig informatie kunnen uitwisselen. CJG IJmond zocht samen met de NVSI naar een oplossing. Sinds september 2014 werken alle coaches van CJG IJmond met MensCentraal via hun iPad, waar en wanneer ze maar willen.

Deze nieuwe vorm van werken noemen wij mobiel werken. Met mobiel werken kunt u op elke willekeurige locatie, met een laptop, tablet of zelfs smartphone inloggen op MensCentraal. U heeft hiervoor een werkende internetverbinding, VPN clientprogramma én een persoonlijk VPN client account nodig om mobiel te kunnen werken. Dit kunnen wij voor u of uw gehele organisatie realiseren.

VPN staat voor Virtueel Privaat Netwerk. Een VPN zorgt ervoor dat een laptop, tablet of smartphone die zich op een plek bevindt zonder beveiligd netwerk, toch een veilige verbinding met MensCentraal tot stand kan brengen. Het is alsof het apparaat binnen beveiligde kantoormuren staat en hierdoor toegang heeft tot MensCentraal.

We wensen CJG IJmond veel succes! En we horen volgende maand graag de eerste bevindingen, zodat we deze kunnen delen met de andere NVSI leden.

CJG’s in Zuid-Kennemerland gebruiken één registratiesysteem

Eind 2011 startte de regio Zuid-Kennemerland het RSA-project ‘Registratiesysteem Centra voor Jeugd en Gezin’. Inmiddels werken alle CJG’s in de regio met het registratiesysteem MensCentraal en kijken de gemeenten en betrokken partijen hoe het systeem aan andere systemen en werkwijzen kan worden gekoppeld. Marlou Delhez, projectleider implementatie MensCentraal voor gemeente Haarlem en Zandvoort, deelt haar ervaringen.

Klik hier voor het gehele interview op de website van WMO en wonen Noord-Holland!