29 Maart.

De sessies

Dé inspiratiedag:
voor en door gemeenten

De NVSI organiseert op 29 maart een inspiratiedag met diverse actuele thema’s voor gemeenten.

Iedere sessie heeft een thema en sommige hiervan worden door onze partners in samenwerking met gemeenten georganiseerd. Bekijk hieronder alles over de sessies.

Buddy en toeslagencheck
Informeren
Sociale coöperaties in gemeenten
Innoveren
Verbind de keten van financiële hulpverlening
Innoveren
Tijd voor een Jongerenloket 2.0?
Innoveren
Kostenbeheersing door samenwerking met huisartsen
Pitchen
Rechtmatigheid zonder handjes
Pitchen
Idols: De Persoonlijke Zaak
Innoveren
Werken aan Werk
Pitchen
Ping ping doorontwikkelen
Pitchen
Kwikstart
Pitchen
Inburgering
Innoveren

Buddy en toeslagencheck

Door: Camiel Kuiper en Pieter Hilhorst

Het aantal mensen met geldzorgen is veel groter dan schuldhulpverleners of budgetcoaches kunnen behappen. Veel mensen die baat zouden hebben bij
ondersteuning, krijgen die niet of laat. Velen van hen krijgen ook niet de inkomensondersteuning waar ze recht op hebben. Of ze krijgen te weinig toeslagen en gemeentelijke inkomenssteun waardoor ze moeilijk rond kunnen komen. Of ze krijgen teveel, waardoor ze later veel moeten terugbetalen en schulden kunnen opbouwen. Digitale budgetondersteuning biedt de mogelijkheid om veel meer mensen met geldzorgen te helpen. Het is een onmisbare schakel met hulpverlening door mensen van vlees en bloed. Als de digitale tool financiële problemen signaleert, kan er worden doorverwezen naar een hulpverlener. Andersom kan de hulpverlener eerder afbouwen omdat er nog digitale ondersteuning blijft.

De Buddy-app is een platform dat internetbankieren en budget coaching combineert voor het financieel stabiliseren van kwetsbare Nederlanders. Het
platform is samen met gemeenten ontwikkeld door de Rotterdamse Fintech Buddy Payment en maakt gebruik van een Betaalvergunning van de Nederlandsche Bank waardoor zij mee kan kijken op de bankrekeningen van de gebruiker. Door het inzetten van slimme technologie en algoritmes zorgt Buddy voor inzicht, overzicht en controle op de financiën.

Wat kunnen dit soort innovaties gaan brengen? Zijn dit soort apps een aanvulling voor bestaande hulpverlening? Wat kunnen bewoners en professionals verwachten van een digitale Buddy?

LaNSCO – Bijverdienen in de bijstand en de rol van sociale coöperaties in gemeenten

Door: Jessica de Ruijter

Er is een behoorlijke groep mensen in onze samenleving die graag wil werken maar niet geheel zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien en die niet (meer) kunnen aarden in een vaste baan. Ondernemen in een sociale coöperatie kan een oplossing zijn.

In een sociale coöperatie verdienen mensen met hun onderneming al geld. Ze mogen dat nog niet houden vanwege hun uitkering.

Het coalitieakkoord benoemt dat de regering de mogelijkheden om de bijverdiengrenzen in de Participatiewet te verruimen. Maar hoe werkt dat dan in de praktijk? Een sociale coöperatie waar mensen met behoud van uitkering en naar vermogen ondernemen kan hierin een rol spelen.

Maar wat is er dan nodig vanuit gemeente, landelijke overheid en vanuit een sociale coöperatie? Dat gaan we samen verkennen.

Verbind de keten van financiële hulpverlening

Door: Floris Went en Niels Pel

In iedere gemeente zijn verschillende hulporganisaties betrokken bij financiële hulpverlening. Niet alleen de wijkteams en schuldhulpverlening, maar ook ambulante zorg, jeugdzorg of woningcorporaties zijn steeds vaker onderdeel van deze keten. Hoe zorg je ervoor dat zij binnen jouw gemeente goed met elkaar kunnen samenwerken?

De nieuwe aanpak van het Plinkr Platform verbindt het netwerk van hulporganisatie en zorgt ervoor dat iedere inwoner terecht komt bij de juiste financiële hulp. Inwoners krijgen een eigen digitale omgeving om samen met betrokken hulpverleners de financiële situatie in kaart te brengen en te verbeteren. In handige routekaarten stem je met betrokken hulporganisaties af, welke van de 27 financiële kerntaken zij zelf moeten oppakken en bij welke ze moeten doorverwijzen. Het Platform meet via inwonerreizen vervolgens de impact van de interventies. Zo kun je, samen met de betrokken hulporganisaties, sturen op betere hulpverlening.

De nieuwe aanpak wordt dit jaar in verschillende gemeenten uitgerold. In deze workshop kijken we samen naar hoe de situatie in jouw gemeente is, welke hulporganisaties er zijn betrokken en welke kerntaken zij hebben. We verkennen potentiële routes en geven je de tools om zelf onderzoek te doen naar hoe je deze samenwerking kunt verbeteren in jouw gemeente.

Tijd voor een jongerenloket 2.0?

Door: Thijs Duysens en Ralph Backx (Lost Lemon) in samenwerking met de gemeente Urk

MensCentraal begon ooit als JongerenCentraal: een oplossing om vanuit een integrale benadering het welzijn en de participatie van jongeren te bevorderen. Een visie waarbij het ook ging om het bundelen van krachten rondom onderwijs, jeugdzorg, inkomen, werk, schulddienstverlening, inburgering en huisvesting. Hiermee liep JongerenCentraal als systeem een stapje voor op de praktijk.

Ook nu bestaan er binnen veel gemeenten jongerenloketten waarin met name de domeinen onderwijs, werk en inkomen zijn vertegenwoordigd. Toch zijn er niet of nauwelijks loketten voor jongeren waarin alle aandachtsgebieden zijn georganiseerd. Dit terwijl de groep kwetsbare jongeren vaak te maken heeft met gestapelde problemen uit meerdere domeinen die in elkaar grijpen en die vragen om een aanpak waarin de jongere in zijn geheel geholpen wordt. In deze sessie delen Thijs Duysens en Ralph Backx hun visie en uitgangspunten op een jongerenaanpak 2.0 en gaan met de deelnemers op zoek naar de hobbels die een holistische aanpak in de weg staan. Samen met de aanwezigen proberen ze tot antwoorden te komen om deze obstakels te slechten én laten ze zien dat in MensCentraal de technische obstakels al zijn verwijderd.

Kostenbeheersing door samenwerking met huisartsen

Door: Johan van der Waal (Lost Lemon) en Sytze van der Meer (gemeente Leeuwarden)

Gemeenten zoeken naar mogelijkheden om de kwaliteit op peil én de kosten van Jeugd en Wmo onder controle te krijgen. Denk aan efficiency op het gebied van instroom, doorstroom en uitstroom, preventie- en voorliggende voorzieningen, zorginkoop, organisatie, bekostigingssystematiek en subsidies.

Johan van der Waal en Sytze van der Meer laten diverse mogelijkheden de revue passeren. Het accent van de workshop ligt op de samenwerking met huisartsen. Hoe kan een nieuwe vorm van samenwerking, met behoud van inhoudelijke autonomie voor verwijzers, leiden tot meer grip op kosten? Deze sessie wordt mede verzorgd door de gemeente Leeuwarden. Samen met de NVSI, Lost Lemon en ZorgDomein heeft Leeuwarden een oplossing gecreëerd die zorgt voor meer samenhang op het toewijzen aan een zorgverlener door meerdere verwijzers. En daarmee ook voor meer grip op de kosten.

Rechtmatigheid zonder handjes

Door: Jeroen de Ruig en Delphine Meertens (Lost Lemon)

Op 1 maart 2022 wordt de nieuwe Subsidieregeling STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarktpositie) van kracht, die het volgen van onderwijs ook na de gangbare schoolperiode stimuleert. De regeling is er voor het volgen van opleidingen bij gecertificeerde instellingen om zo jezelf verder te ontwikkelen en werkfit te blijven. Verwacht wordt dat tienduizenden Nederlanders tegelijkertijd een aanvraag doen; zij moeten zo snel mogelijk weten of ze in aanmerking komen voor de regeling. In 2022 is 200 miljoen euro aan opleidingssubsidie beschikbaar.

De MensCentraal Suite ondersteunt de STAP-regeling. Met een informatie-, burger- en een leveranciersportaal; maar vooral met een bijna volledig geautomatiseerde aanvraagafhandeling. Zonder menselijke interventie rechtmatigheid bepalen, geautomatiseerde zaakovergangen, het genereren van beschikkingen en overdracht naar externe systemen.

In deze sessie nemen Jeroen de Ruig en Delphine Meertens je mee in dit in hoge mate geautomatiseerde proces én gaan in op de interactie met de aanvragende burger via het burgerportaal en met de opleiders die gebruikmaken van het leveranciersportaal. Ook gaan we met de deelnemers in gesprek over hoe deze functionaliteit voor andere toepassingen kan worden ingezet.

Idols: De Persoonlijke Zaak

Door: Rachel Rietdijk

‘De’ zzp’er, die bestaat helemaal niet. Mensen worden zzp’er vanuit verschillende redenen en omstandigheden. Met of zonder de ondernemende vaardigheden die daar bij nodig zijn. In deze workshop maak je kennis met 5 type persona’s die zijn voortgekomen uit het kwalitatieve onderzoek van Muzus om kwetsbare zzp’ers beter te begrijpen.

Je bent als gemeente druk met het regelen van inkomensondersteuning voor zzp’ers die zich niet redden in deze Corona-situatie. Maar hoe zorg je dat deze groep ZZP’ers weer financieel onafhankelijk worden? En ze niet doorstromen naar de participatiewet? Dit vraagt bij ondernemers om een andere aanpak dan bij werknemers. Als je vasthoudt aan je reguliere re integratieaanpak, sla je voor deze groep de plank mis. Vandaar dat hiervoor een innovatief concept is ontwikkeld: De Persoonlijke Zaak.

De Persoonlijke Zaak helpt je om de ondernemerscapaciteit van zzp’ers te versterken waardoor ze weer op eigen benen kunnen staan. De Persoonlijke zaak is ontwikkeld als innovatief concept in opdracht van het ministerie van VWS. Aan dit innovatief concept werkten mee: de gemeente Amsterdam, CNV, PlatformZelfstandigOndernemers, Divosa en 3 creatieve bureaus.

In deze sessie vertellen leden van dit consortium over

    • de kracht van dit concept. Over het onderzoek naar drijfveren en motivaties van ondernemers dat als basis diende voor de Persoonlijke Zaak.
    • informatie over het platform dat de gemeente Amsterdam bouwt. En hoe dit platform hen helpt om grip te houden op deze TOZO populatie.

Heb je als gemeente de Tozo aanvragen gedigitaliseerd? Dan is De Persoonlijke Zaak interessant als volgende stap in je werkproces: het activeren van deze doelgroep.

Werken aan werk

Door: Pim van Heijst en Katja van Beem (Lost Lemon)

Onze aantrekkende economie gaat gepaard met grote krapte op de arbeidsmarkt. Werkgevers schreeuwen om personeel. Toch zitten meer dan 400.000 mensen thuis. Gemeenten proberen met partners op lokaal niveau een antwoord te bedenken op deze mismatch. Ook landelijk zit men niet stil en proberen de programma’s Dennis en Eva en Verbeteren Uitwisselen Matchingsgegevens (VUM) de samenwerking met werkgevers, bemiddelaars en reïntegratiebedrijven te harmoniseren en professionaliseren.

Welke stap kunnen gemeenten nu al zetten op weg naar een maximaal participerende beroepsbevolking en minder onvervulde vacatures? En wat kan er op langere termijn worden gedaan? In deze sessie kijken we naar een aanpak voor werk en participatie, waarbij burgers worden geprofileerd op harde en zachte kenmerken, maar óók op motivatie en houding. Een klantprofilering die de basis vormt voor een gesegmenteerde aanpak voor diverse geprofileerde klantgroepen.

Aan de hand van een praktijkcasus voor de gemeente Den Haag gaan Pim van Heijst en Katja van Beem in op de deze aanpak en de mogelijkheden die er nu al zijn om deze systemisch met de MensCentraal Suite te ondersteunen. Ook laten ze zien waar op dit moment aan wordt gewerkt en nemen je mee naar die stip op de horizon; welke stappen moeten we zetten om daar te komen?

Ping ping doorontwikkelen

Door: Anneke Ensink (Gemeente Amsterdam)

De PingPing-app helpt jongeren door het woud van financiële regelingen; denk mee over de door ontwikkeling

Ping Ping biedt jongeren een persoonlijke routeplanner om op een leuke en makkelijke manier (financiële) zaken te regelen en de basis op orde te brengen. Zo weten jongeren precies wanneer en wat ze moeten regelen bij verschillende life events, zoals 18 worden, op jezelf gaan wonen, werken, studeren, sparen en gezondheid.

Daarmee biedt het jongeren een stapsgewijze informatievoorziening met zowel landelijke als gemeente specifieke informatie, (lokale) beloningen, lokale chatfunctie gekoppeld aan een loket. Ping Ping heeft de potentie om apps/sites m.b.t. life events van jongvolwassenen samen te brengen in 1 app. Ping Ping wordt nu gebruikt door meer dan 400 jongeren in Amsterdam. Om Ping Ping te delen en verder te ontwikkelen zijn we op zoek naar gemeenten die geïnteresseerd zijn en mee willen doen.

Kwikstart

Bas Rodijk ( Stichting Kinderperspectief, Initiatiefnemer Kwikstart App)

Kwikstart! Landelijke en lokale informatie slim verzameld in een app/website!

We lezen en horen het regelmatig, jongeren tussen de 16 en 27 die niet goed op de hoogte zijn van de wet en regelgeving. Kwikstart (Initiatief van Stichting Kinderperspectief) biedt jongeren tussen de 16 en 27 jaar onder andere landelijke en lokale overheidsinformatie op A2/B1 niveau waarmee ze praktische regelzaken kunnen fixen. Overzicht houden doen ze met de interactieve checklist!

In deze workshop neemt projectleider Bas Rodijk je graag mee in de ontwikkeling van Kwikstart, vertelt hij je hoe Kwikstart bijdraagt aan het verminderen van dak en thuisloze jongeren, deelt hij ervaringen van jongeren en gemeenten en vertelt hij je uiteraard graag alles over de mogelijkheden van Kwikstart voor jouw gemeente.

Inburgering: Sociale en maatschappelijke integratie vergunninghouders

Door:  Kaila Vreeken

Gemeenten zijn aan zet, nu de nieuwe wet inburgering is ingevoerd.

Taal èn participatie, liefst werk of school in een persoonlijk integratieplan aanpakken. Als dat niet lukt, zelfredzaam zien te worden in minimaal 1600 uur. Helemaal dichtgeregeld, maar geen garantie op een eerlijke kans. Wat kunnen gemeenten nu echt doen om integratie in de samenleving mogelijk te maken? Of anders gezegd wat hebben nieuwkomers nodig om in Nederland een volwaardig bestaan op te bouwen, erkenning te krijgen als gelijkwaardige burger?

De maatschappelijke opgave hier is; wat kunnen we doen om nieuwkomers net zo welkom te laten voelen als we dat zelf graag zouden willen voelen? En hoe organiseren we het zo dat innovatie, samenwerking en co-creatie ruimte krijgen?

Kom je ook?

Inschrijven

#INSPIRATIEDAG