030 - 23 32 337 - info@nvsi.nl

Heeft u de optimale aanpak in uw (sociale) wijkteam? Doe de test.

You are here

Het ministerie van BZK heeft in samenwerking met economisch adviesbureau LPBL een tool ontwikkeld waarmee gemeenten de kosten en baten van de aanpak van het sociaal (wijk) team in beeld kunnen brengen. De tool laat zien welke factoren invloed hebben op de kosten en baten. LPBL heeft deze tool bij 40 gemeenten ingezet en doorontwikkeld. Het laat zien in hoeverre uw (sociale) wijkteams de potentie hebben om beter en goedkoper te werken. In de volgende animatie ziet u een uitleg van de tool. (https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-L-j6Wjmiss)

Een succesvolle integrale aanpak kent 6 succesfactoren

 1. Een slimme strategie om kwetsbare huishoudens te vinden en te selecteren: Maak hiervoor samenwerkingsafspraken met bijv. een woningbouw om huurachterstanden te melden. En zet de Zelfredzaamheidsmatrix in om de zelfredzaamheid te analyseren.
 2. Een passende caseload: Voor de 5% zware problematiek is 5 – 7 gezinnen een passende caseload. Voor de 15% kwetsbare burgers loopt dit uiteen van 30 tot 40 personen in de caseload. Voor de overige 80% niet-kwetsbare burgers is 100 personen in een caseload acceptabel.
 3. Het goed op elkaar afstemmen van hulpverlening: Door het opstellen van 1gezin1plan en een stevig mandaat voor de regisseur is afstemming mogelijk tussen de client, zijn netwerk en professionals.
 4. Een beroep op de eigen kracht van huishoudens: Zorg dat het netwerk van het huishouden wordt ingeschakeld en ze waar nodig gebruik maken van voorliggende voorzieningen.
 5. Alleen doorverwijzen naar professionals buiten het team indien echt nodig: Veelal is de samenstelling van de teams divers genoeg om tot een integrale aanpak te komen.
 6. Het blijvend volgen van de huishoudens: Een van de grondgedachten van MensCentraal is dat je een huishouden lost laat als het kan. Laat het huishouden dus niet los, als het plan klaar is en iedereen aan de slag is. Monitoor actief of het huishouden de doelen haalt voordat je los laat.

Gebruik de tool als nulmeting

Veel gemeenten zijn net gestart met de inzet van wijkteams en kunnen nog niet met cijfers over resultaten aan de slag. Gebruik de tool dan als indicatieve MKBA. Het helpt gemeenten bij het aanscherpen van de methode, het berekenen van de potentie , te doordenken waar de risico’s en randvoorwaarden liggen en een verzilverplan te maken. Deze indicatieve MKBA geeft antwoord op de volgende vragen:

 • In welke gebieden wordt de aanpak ingezet, bepaalde wijken of stadsbreed?
 • Wat is de doelgroep van de aanpak (in termen van problematiek en type huishoudens)?
 • Hoe worden de teams samengesteld en hoe worden ze bekostigd?
 • Hoeveel huishoudens zullen naar verwachting in de aanpak worden opgenomen?
 • Wat zijn kenmerken van de bevolking in het werkgebied: inkomen, gezondheid, huishoudensvorm?

Meer informatie over de MKBA?

Informatie over de MKBA is te vinden op de website gemeenten van de toekomst. Daar kan de tool gedownload worden. http://gemeentenvandetoekomst.nl/item/Maatschappelijke-Kosten-Baten-Analyse-sociale-wijkteams_032621